The technology company Emulate Energy is initiating a new innovative collaboration with behavioral experts at Nordic Behaviour Group. The project, ‘Development of business concepts for adaptation to future power tariffs,’ aims to explore business opportunities related to a highly relevant issue in the energy industry.

Currently, about 20 of Sweden’s electricity grid companies use what are known as dynamic power tariffs. By 2027, a new law will require the remaining 130 companies to follow suit. The idea is simple: if households need to pay for the electricity they use during peak periods, they will smooth out their consumption, thereby reducing the strain on the grid.

However, it’s not as straightforward in practice, as several entities report that they haven’t observed the desired behavioral change when introducing power tariffs. When asking electricity consumers, the term ‘power tariffs’ raises more questions than it provides answers. Additionally, these tariffs risk penalizing consumers contributing to the transition to a fossil-free society, such as those owning electric vehicles and charging them when there’s ample electricity available in the grid. Presently, many people optimize their charging based on spot prices, charging a lot when overall demand is low. Moving forward, this will need to be balanced against a more consistent electricity consumption.

“As often happens with innovation, the technical solution is only half of the equation. If you can’t build a business around it or get the end customer to use it, everything is in vain; this is where psychology plays a crucial role,” says Niklas Laninge, psychologist and CEO of Nordic Behaviour Group.

By combining Emulate Energy’s technical expertise with Nordic Behaviour Group’s insights in behavioral science, the project aims to develop a solution that enables grid companies’ end customers to monitor and automatically adjust their electricity consumption in relation to power tariffs. The solution is intended to help consumers avoid high peak loads and, consequently, reduce costs associated with the new tariffs.

“Our goal is to create a user-centered and effective solution that is not only technically innovative but also easy to understand and use for the end consumer,” says Shwan Lamei, CEO of Emulate Energy.

The project’s outcomes are expected to be significant for the ongoing electrification and its impact on the capacity of the power grid, which will directly affect society and promote more sustainable electricity usage, ultimately reducing household electricity expenses. With the increasing number of electric cars, chargers, and heat pumps, managing electricity consumption efficiently and sustainably becomes increasingly important.

Thanks to funding from the Swedish Energy Agency, Emulate Energy and Nordic Behaviour Group hope to generate insights that expedite this transition.

For further information about the project or interview requests, please contact: 

Emulate Energy AB

Johanna Zechel

0703070920

johanna@emulate.energy

Nordic Behaviour Group AB

Niklas Laninge

0707 51 45 45

Niklas@nordicbehaviourgroup.se

SWEDISH TRANSLATION BELOW!

Nytt projekt utforskar effekttariffer utifrån en psykologiskt perspektiv

Teknikbolaget Emulate Energy startar ett nytt innovativt  samarbete med beteendeexperterna på Nordic Behaviour Group. Projektet “Utveckling av affärskoncept för anpassning till framtidens effekttariffer” ska utforska affärsmöjligheter kopplade till en mycket aktuell fråga i energibranschen. 

Idag använder ca 20 av Sveriges elnätsbolag så kallade effekttariffer. 2027 kommer en ny lag, vilket innebär att övriga 130 bolag måste följa efter. Idén är enkel, om hushåll behöver betala för den el de använder under effekttopparna så kommer de att jämna ut sin konsumtion och således minska belastningen på nätet.

Riktigt så enkelt är det dock inte i praktiken då flera aktörer vittnar om att de inte sett en önskad beteendeförändring när de infört effekttariffer. Frågar man elkonsumenten så väcker ordet effekttariffer fler frågor än det ger svar. Effekttarifferna riskerar också att straffa de konsumenter som bidrar till omställningen till ett fossilfritt samhälle genom att ha exempelvis elbil och ladda denna när det finns stor tillgång på el i nätet. Idag är det många som optimerar sin laddning utifrån spotpris och laddar således mycket när efterfrågan i övrigt är låg, detta kommer framåt behöva vägas mot en mer jämn elkonsumtion.

“Som så ofta med innovation är den tekniska lösningen egentligen bara halva lösningen. Om det inte går att bygga en affär kring den eller få slutkunden att använda den är allt förgäves, det är här psykologi spelar en avgörande roll”, säger Niklas Laninge, psykolog och VD för Nordic Behaviour Group.

Genom att kombinera Emulate Energys tekniska expertis med Nordic Behaviour Groups insikter i beteendevetenskap, syftar projektet till att utveckla en lösning som möjliggör för nätbolagens slutkunder att övervaka och automatiskt anpassa sin elförbrukning i förhållande till effekttarifferna. Lösningen är avsedd att hjälpa konsumenterna att undvika höga belastningstoppar och därmed minska kostnaderna i samband med de nya tarifferna.

“Vårt mål är att skapa en användarcentrerad och effektiv lösning som inte bara är tekniskt innovativ utan också lätt att förstå och använda för slutkonsumenten”, säger Shwan Lamei, VD för Emulate Energy.

Projektets resultat förväntas vara av stor betydelse för den pågående elektrifieringen och dess inverkan på elnätets kapacitet, vilket kommer att ha en direkt effekt på samhället och främja en mer hållbar elanvändning samt minska hushållens elkostnader. Med det ökade antalet elbilar, elbilsladdare och värmepumpar blir det allt viktigare att hantera elanvändningen på ett effektivt och hållbart sätt.

Tack vare finansiering från Energimyndigheten hoppas Emulate Energy och Nordic Behaviour Group generera insikter som snabbar på detta skifte.

För ytterligare information om projektet eller för intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Emulate Energy AB

Johanna Zechel

0703070920

johanna@emulate.energy

Nordic Behaviour Group AB

Niklas Laninge

0707 51 45 45

Niklas@nordicbehaviourgroup.se